Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen.
1.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en de besloten vennootschap Veiligbeveiligd, hierna "Veiligbeveiligd", zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Veiligbeveiligd toepasselijk, tenzij Veiligbeveiligd schriftelijk heeft ingestemd met enige afwijking.
2. Aanbiedingen en prijsnoteringen.
2.1. Aanbiedingen van Veiligbeveiligd zijn steeds vrijblijvend.
2.2. Opgegeven prijzen berusten op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van vreemde valuta, en lonen,
2.3. Indien na datum van de aanbieding een prijsbepalende factor wijzigt, al dan niet ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Veiligbeveiligd vanaf de datum gelegen drie maanden na totstandkoming overeenkomst, gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
2.4. Opgave van gegevens, ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere media geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover Veiligbeveiligd zulks schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.
2.5. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen, afbeeldingen, schetsen, bestekken, schema's en andere toelichtingen blijven het uitsluitend eigendom van de verstrekker. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven worden.
2.6. Bij bestellingen lager dan € 100,00 (honderd euro) netto wordt een bijdrage in administratiekosten van € 15,00 (vijftien euro) netto berekend.
2.7. Opdrachten aan Veiligbeveiligd gelden als onherroepelijk.

3. Overeenkomst.
3.1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van de onvoorwaardelijke acceptatie van een aanbieding. Veiligbeveiligd is gerechtigd om binnen veertien dagen nadien de overeenkomst ongedaan te maken door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever.
3.2. Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen behoren grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoor-, schilder-, stofferings-, hijs- en hefwerk of andere bijkomende werkzaamheden, waaronder het verlichten van de bouwplaats, het ter beschikking stellen, opstellen, na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders niet tot de overeenkomst.
3.3. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle voorbereidende voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de door Veiligbeveiligd te leveren prestatie geen vertraging ondervindt.
3.4. Alle overeenkomsten zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en onder normale omstandigheden. Indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, dan worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.
3.5. Veiligbeveiligd is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen. Als meerwerk geldt al hetgeen door Veiligbeveiligd op verzoek of last van opdrachtgever, dan wel ingevolge nieuwe of gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken zaken, levert en/of aanbrengt, dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden presteert. Minderwerk wordt evenzo vastgesteld. Veiligbeveiligd verricht uitsluitend meerwerk na schriftelijke opdracht daartoe van opdrachtgever.
3.6. Opdrachtgever dient voor zijn rekening zorg te dragen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Opdrachtgever stelt Veiligbeveiligd in staat om gebruik te maken van een nabij het werk gelegen droge, verwarmde, verlichte en afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor personeel van Veiligbeveiligd en voor opslag van materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel, voorzien van aansluitingen voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. Opdrachtgever zorgt voor alle voor de uitvoering benodigde energie.
3.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoort het leveren van revisietekeningen niet tot de overeenkomst.

4. Aflevering en risico.
4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af vestiging van Veiligbeveiligd. Opslag en transport van zaken geschiedt voor rekening of risico van opdrachtgever tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven. De wijze van verzending is naar keuze van Veiligbeveiligd.
4.2. Transportverzekering kan op verzoek van opdrachtgever voor diens rekening door bemiddeling van Veiligbeveiligd worden verzorgd.
4.3. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer nalatig blijft de zaken in ontvangst te nemen en Veiligbeveiligd de zaken naar eigen inzicht, voor rekening en risico van opdrachtgever, heeft opgeslagen en aan laatstgenoemde zulks heeft medegedeeld.
4.4. Materialen, onderdelen en toebehoren, bij in- of verbouw of reparatie verwijderd of vervangen, worden eigendom van Veiligbeveiligd, tenzij anders overeengekomen.

5. Levertijden.
5.1. De opgave van levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. De levertijd gaat eerst in nadat:
a. alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Veiligbeveiligd,
b. benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen,
c. de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd zodanig in gereedheid is dat met het werk kan worden begonnen en
d. alle opeisbare vorderingen van Veiligbeveiligd zijn voldaan.
5.3. Bij overschrijding van de levertijd wordt Veiligbeveiligd, na ingebrekestelling een redelijke termijn, ter lengte van minimaal 30% van de overeengekomen levertijd, gegund om alsnog te leveren. Na ommekomst van die termijn heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alle andere (neven) acties worden uitgesloten. Met name heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding van directe of indirecte schade, welke mocht voortvloeien uit het overschrijden van de levertijd.
5.4. Indien er gerede twijfel bij Veiligbeveiligd ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Veiligbeveiligd naar keuze gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever deugdelijk zekerheid voor de betaling heeft verschaft, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor de door Veiligbeveiligd geleden of te lijden schade.
5.5. Veiligbeveiligd is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan of vertraagde levering als gevolg van oorzaken die niet aan Veiligbeveiligd toegerekend kunnen worden, zoals werkstaking, onlusten, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, grensconflicten, handelsbeperkingen en dergelijke.

6. Eigendom.
6.1. De eigendom van de zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens overeenkomst ter zake van afgeleverde of af te leveren zaken aan Veiligbeveiligd verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopprijs, de ingevolge deze voorwaarden of deze overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens de overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
6.2. Tot de eigendomsovergang van de zaken is opdrachtgever niet gerechtigd de zaken aan derden in gebruik te geven, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dat in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
6.3. Bij beslag, surseance of faillissement is opdrachtgever verplicht de beslaglegger, de curator en de bewindvoerder onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van Veiligbeveiligd.
6.4. In geval de opdrachtgever betaling uit onderhavige overeenkomst niet stipt en volledig voldoet is Veiligbeveiligd gerechtigd om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ondanks eventuele surseance van betaling of faillissement, de door haar ingevolge die overeenkomst geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen, ongeacht of deze zaken reeds zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.

7. Garantie.
7.1. Voor zaken en/of onderdelen daarvan is de garantie beperkt tot die welke wordt gegeven door de betreffende leverancier of fabrikant. Bij gebreke daarvan is de garantie beperkt tot het gratis leveren van vervangende zaken en/of onderdelen daarvan, dan wel kosteloze reparatie na aanbieding op het adres van Veiligbeveiligd en naar keuze van Veiligbeveiligd, gedurende een periode van drie jaar na de datum van levering. Indien herstel of vervanging, naar het oordeel van Veiligbeveiligd, niet mogelijk is zal de oorspronkelijk door de opdrachtgever betaalde prijs worden vergoed.
7.2. Garantie op door of namens de opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven zaken of onderdelen daarvan is uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien deze door Veiligbeveiligd zijn gekeurd voor gebruik en/of gedemonteerd.
7.3. Onderhoud, wijziging of reparatie, anders dan door of in opdracht van Veiligbeveiligd uitgevoerd, alsook installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken zoals, doch niet beperkt tot, brand en waterschade doen iedere aansprakelijkheid van Veiligbeveiligd vervallen. De garantie vervalt tevens indien de opdrachtgever niet tijdig en volledig voldoet aan enige opeisbare verplichting jegens Veiligbeveiligd.
7.4. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd gaat de eigendom van het oorspronkelijk geleverde over op Veiligbeveiligd door de enkele levering van die nieuwe zaken en/ of onderdelen van zaken.
7.5. Uitgesloten van garantie is elk gebrek, ontstaan als gevolg van onachtzaamheid, gebrekkige installatie, bedrading of ontwerp dan wel van onjuist gebruik, onderhoud door onbevoegde of ongekwalificeerde personen, of onjuiste opslag door of vanwege de opdrachtgever.
7.6. Uitgesloten van de garantie zijn aan slijtage onderhevige onderdelen en producten die onderhoud behoeven, zoals harddisks, printkoppen van ID kaartprinters en dergelijke.

8. Aansprakelijkheid.
8.1. De aansprakelijkheid van Veiligbeveiligd voor personeel en derden waarvan zij zich bedient is voor oplevering van het werk beperkt tot vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en gewaardeerd op het tussen partijen voordien voor die prestatie overeengekomen bedrag. Na oplevering van het werk en na levering van zaken is de aansprakelijkheid van Veiligbeveiligd beperkt overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.
8.2. Aansprakelijkheid van Veiligbeveiligd voor indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van Veiligbeveiligd afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de door opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.
8.3. Aansprakelijkheid van Veiligbeveiligd op grond van onrechtmatige daad wegens handelen of nalaten van haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, is beperkt tot schade als gevolg van opzet of grove schuld, en te allen tijde beperkt tot ten hoogste € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdenvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
8.4. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade, onder andere, doch niet beperkt tot schade wegens verborgen gebreken, ter verkrijging van vergoeding van enige schade hoe ook genaamd, direct dan wel indirect, materieel dan wel immaterieel, met inbegrip van vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van het ontstaan en/of de omvang van de schade.
8.5. De opdrachtgever vrijwaart Veiligbeveiligd voor alle aanspraken van derden.
8.6. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting, bedongen bij de overeenkomst tussen parftijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdenvijftigduizend euro).
8.7. De opdrachtgever is gehouden Veiligbeveiligd te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden ingevolge de schending van octrooi- en/of auteursrechten door gebruik van ontwerpen, tekeningen, materialen en of andere gegevens welke door of vanwege opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

9. Betaling.
9.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden, dan wel binnen acht dagen na factuurdatum, zulks naar keuze van Veiligbeveiligd.
9.2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Veiligbeveiligd of op een door haar aan te wijzen rekening.
9.3. Indien opdrachtgever een opeisbaar bedrag niet stipt en volledig voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Veiligbeveiligd is niet gehouden enige prestatie aan opdrachtgever te leveren zolang laatstgenoemde in verzuim is.
9.4. Over elke te late betaling is een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldag zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
9.5. Betalingen op uitstaande vorderingen worden in volgorde aangewend ter voldoening van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verschuldigde rente en hoofdsom naar anciënniteit.
9.6. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag zijn voor rekening van opdrachtgever, waarbij eerstgenoemde zijn vastgesteld volgens de wet normering buitengerechtelijke kosten.
9.7. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van opdrachtgever of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, waaronder mede te verstaan de oplevering van de door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, dan wel Veiligbeveiligd niet tijdig in staat stelt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te verrichten, zal Veiligbeveiligd gerechtigd zijn de betaling van de koopprijs c.q. de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zijn geworden, onverminderd de verdere aan Veiligbeveiligd toekomende rechten.

10. Ontbinding.
10.1. Indien Veiligbeveiligd aantoont dat ingevolge bijzondere van haar wil onafhankelijke omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever, van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op betaling van de reeds verrichte arbeid en de geleverde materialen, op de kosten der reeds aangeschafte dan wel gemaakte werktekeningen, de onkosten en verschotten reeds door haar gemaakt, benevens op de onkosten en verschotten, voortvloeiende uit eventueel door haar voor de verdere vervulling der opdracht bereids aangegane verbintenissen.
10.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen uit enige met Veiligbeveiligd gesloten overeenkomst, alsook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de betalingsverplichting, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Veiligbeveiligd gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Veiligbeveiligd tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Veiligbeveiligd verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.
10.3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Contractuele boetes zijn niet verschuldigd.

11. Rechtskeuze.
11.1. Op de precontractuele en de contractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing, en is uitsluitend de Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

12.1 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na  ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te  kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht  gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.2 - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13 - Kosten  in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
14 - Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)     die snel kunnen bederven of verouderen;
e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)      voor losse kranten en tijdschriften;
g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

(C) Veiligbeveiligd. 25 november 2018 | KvK nummer: 59595531 | BTW nummer: 853561126B01

Direct Contact

Direct Contact

  • Chat met ons 24/7 
  • info@veiligbeveiligd.com
  • 085-0212770